Завдання олімпіади 2017-2018 н.р. з української мови та літератури

7 клас

Українська мова

1. Написати твір.  (12 балів)

А зима вже шле цілунок, гострий, білий, загадковий (Ліна Костенко).

2.Записати правильно слова. ( 6 б)

Річен…ці, авіа/з…єднан…я, В(в)ерховна Р(р)ада У(у)країни, пр..печений, будь/ласка, ір…аціональний, кримсько/татарський, супер/дівчина, проїз…ний, пів/аркуша, арф..ярка, пре(и)м..єра, аби/кого, міні/футбол, перекоти/поле, хто/зна/чий, (з,с)цілити, Б(б)ожа М(м)атір, івано/франківець, М(м)ін…юст, пів/Львова, медв…яний, порт…єра, червоно/гарячий.

3. Записати речення, розставити пропущені розділові знаки, зробити синтаксичний розбір речення (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом частинимови, датизагальну характеристику).(6 балів)

Осінь обснувала димами гори заповнила мрякою яри посунула тихо туманами по шляхах (В. Винниченко).

4. Відредагувати словосполучення. (6 балів)

По єдиному зразку, прийшло в голову, різка біль, у повній мірі, покращувати рівень життя, любою ціною, бути на хорошому рахунку, капризна погода, займатися в університеті, думки співпали, більша половина, грецькі горіхи.  

                                                                                                  

Українська література

1.Â Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності. (4 бали)

1.Хто є представниками українського козацтва у творі А. Чайковського «За сестрою»?

2.Кому належать слова: «Коломийки –ніби розсипане намисто з перлів, що перекочуються з місця на місце й мерехтять, приваблюючи своїм блиском»?

3.Історична  повість–це..

4.Назва стовпа, який «пильнував» вхід у тухольську долину.

2. Дати розгорнуту відповідь на запитання. (6 балів)

Суспільно – побутові пісні та їх види.

3. Проаналізуйте поезію. Визначте тему, ідею, художні засоби.

                                                                                                                 (10 балів)

Спасибі людям, що зростили ліс:

За всі дуби, ялини в пишним гіллі

І за красу отих зелених кіс, 

В яких стоять гнучкі берізки білі.

Коли б не ліс, не знали б ми про те,

Що є фіалка й пролісок на світіâ€¦

Як у маю конвалія цвіте –

Найкраща, найніжніша поміж квітів.

Від суховіїв сохнула б земля,

Була б вона подібна до пустелі.

А ліс накличе хмару на поля –

Дощі проллються весняні, веселі.

Поглянь на поле – красень урожай!

І ліс, немов стіна понад рікою.

Заклечаний в зелене рідний край, –

Радіє серце від краси й спокою.

                                          Марія Познанська

8 клас

Українська мова

1. Написати твір. (12 балів)

Нехай підождуть невідкладні справи. Я надивлюсь на сонце і на трави

(Л.Костенко).

2. Записати правильно слова. (5 балів)

До/тепер, унтер/офіцер, хіба/що, з/по/серед, Б(б)ог Я(я)рило, пр….з…нтація, чітко/окреслений, айстра/квітка, клятвен…ий, супер/акція, пот…м…яніти, по/батькові, піц…ерія, вишен…ці,  чверть/фінал, транс/європейський, кримсько/татарський, північно/норве…кий, св…ящен…ик, чин/чином.

3. Записати речення, розставляючи пропущені розділові знаки, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом частину мови, охарактеризувати за метою висловлювання та за будовою).(4 бали)

Тільки степ їхній щовесни оновлюється навіть після чорної бурі зацвітає дикими тюльпанами розливаючись за обрій океаном краси (За О. Гончаром).

4. Визначити в реченні синтаксичну роль виділених слів. (5 балів)

А вітри з усього світу білого позлітались осінь роздягать(В.Шукайло).

Із мудростіÂ мовчати зростає мудрість діїÂ (П.Осадчук).

Лискуче срібло роси починаєÂ тремтіти сивим туманцем (М.Стельмах).

Вік звікувати – не в гостях побувати (Нар.тв.).

Кайдаш наказав КайдашисіÂ та МелашціÂ гребти сіно (І.Нечуй-Левицький).

5. Відредагувати ті словосполучення, у яких допущено помилки. (4 бали)

Глузувати над опонентом, соковита манго, вищий ступінь, моє день народження, пам’ятник Івана Франка, перебувати у скрутному положенні, яскрава відкритка, зробити щеплення, доказати свою правоту, перекласти на англійську мову.

Українська література

1.Â Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності. (4 бали)

1. Перебуваючи у в’язниціÂ під час арешту в 1847 р., Т. Шевченко пише …

віршів, об’єднаних згодом у цикл під назвою …

2. Який птах згадується у вірші Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати»? 

3. У якому пісенному творі Марусі Чурай героїня розмірковує над власним щастям? 

4. Історична пісня – це…

2. Дати розгорнуту відповідь. Дума як жанр фольклору.(4 бали)
3. Зробити ідейно-художній аналіз вірша. (10 балів)

Наближення зими у всьому серце чує:                 Наближення зими. Берези білокоріÂ 

і в шелесті листків, і в вітрі, і в стежках,             готуються до сну під вітру тихий свист.

що ждуть, коли блакить в сніжинках завирує,     І з гілки падає у золотій покоріÂ 

і срібний стане сад, і забіліє шлях.                       останній жовтий лист. 

Наближення зими… Пісень пташиних звуки 

замовкли в деревах оголених, смутних…                                            Володимир Сосюра

Синіє холодно земля в сльозах розлуки 

Із літом і теплом у мареві доріг… 

9 клас

Українська мова

1.Написати твір. (12 балів)

Багатство можна втратити, розум завжди з тобою(Езоп).

2. Записати речення, розставивши розділові знаки. Зробити повний синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови воно є, дати загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).(10 балів)

Не стелись тумане не шуміть тополі не печальте очі ви берізки голі!   (В.Сосюра)

3. Записати правильно слова. (6 балів)

Не / до / в / подоби, на / швидку / руч, пейзажист / художник, с…рпантин, тим / часом / як, пр..ор..тет, спагеті..і, по/четверо, різко/окреслений, з/про/між, екстрен..ий, Р(р)еспубліка Р(р)умунія, честь/честю, пів/дині, макро/економічний, не/наче/б/то, у / сто / крат, дев’носто / п’яти/ тисячний, екс / чемпіон, в / ніÂ / чию, на / виліт, М(м)іжнародна А(а)соціація У(у)країнців, військово/зобов’язаний, контекс..ний.

4. Виконати завдання. (6 балів)

1. Дібрати прикметники до поданих іменників. 

Рефері, фламінго, тюль, ваніль, накип, мігрень, нежить, турне.

2. Поставити іменники в родовому відмінку однини.

Майданчик, міф, самшит, каштан, укол, Париж, Іртиш, мозок.

3. Узгодити числівники з іменниками.

Урни з бюлетенями для голосування було відкрито в присутностіÂ 

496 (виборець). До станції прибув потяг із 749 (пасажир)

5. Відредагувати речення. (8 балів)

1. Приймаючи участь у конкурсах, я завжди прагну зайняти перше місце. Щоб прийняти належні міри, нам треба підняти це питання терміново. Син здав екзамен на відмінно, і не дивно, адже всі його відповіді вірні. Щоб попередити проникнення вірусу, треба спочатку включити антивірусну програму.

Українськалітература

1.Â Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності. (5 балів)
1. Визначте жанр твору І.Карпенка-Карго «Сто тисяч».
2. Хто з українських письменників перекладав Біблію?(не менше трьох)
3. Хто є автором «Слова про Закон і Благодать»?

4. Назвати перші друковані книги в Україні.

5. Перша ілюстрована книга Київської РусіÂ â€“ це.. 

2. Дати розгорнуту відповідь. (6 балів)

Рдинно-побутовіÂ пісні та їх види.

3. Зробити ідейно-художній аналіз поезії. (10 балів)

Усе мине, немов торішній сніг.                               Все інше відцвіте і відшумить. 

Все відболить, як ягоди калині.                               Все інше час приспить – і не згадати… 

Ніщо не вічне – ні печаль, ні сміх,                          Лиш Україна грішникам болить, 

Ні гріх, ні правда, ні сама людина.                          Бо притомилась праведників ждати.

А тільки вічна синя далина – 

То сонячно погожа, то мінлива,                                                              Наталія Баклай

А тільки вічна ось оця земля, 

Що прадіди назвали УКРАЇНА. 

10 клас

Українська мова

1. Написати твір. (12 балів)

Ми є. Були. ІÂ будем ми! Й Вітчизна наша з нами!..(І. Багряний)

2. Записати правильно слова. (6 балів)

Духм…яний, Г(г)алактика Ч(ч)чумацький Ш(ш)лях, ф…юзеляж, честь/честю, не/вивчені істориками, віце/пре(и)зе(и)дентський, індо/європейський, пальто/максі, авіа/промисловий, кореспонден…кий, всього/на/всього, стат…ей, на/добраніч, з(с)/під/лоба, по/одинці, поки/що, спагет…і, супер/продаж, каюта/люкс, тюр…ький, узбіч…, аби/як, дзелен…чати, прямо/протилежний.

3. Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови є, дати загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).(8 б)

Спочатку десь поблизу млосно затріпотіло листя на осокорі потім той шелест перехопився на дуба і з нього порснули додолу жолуді загули вільхи неначе вихор у мокрих після дощу раменах (За Г.Тютюнником).

4. Виконати завдання. (6 балів)

1. Записати слова у фонетичній транскрипції.

Шістсот, переллється, доріжці, безжурність, Тбілісі, блюдце, союзник, вогкість.

2.Написати словами математичнівирази.

До 347 додати 18, скласти 25 із 897.

3. Утворити від іменників прикметники з суфіксом -ськ-( -цьк-, -зьк-).

Гігант, Ла-Манш, Онега, Гадяч, Лейпциг, Париж, Кременчук, Нью-Йорк.

5. Відредагувати речення. (5 балів)

По неуважності ти допускаєш багато помилок. Прикрашаючи ялинку, у нас був святковий настрій. По багатьох причинах повного аншлагу в театрі не було. У зжаті строки слід провести нараду по безпеці в Європі. Надокучлива нежить мішала дихати.

Українська література

1.Â Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності. (5 балів)

1. Прототипом Чіпки з роману Â«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаcа Мирного та Івана Білика був …

2. Назвіть перший друкований твір нової української літератури (вкажіть назву і автора).

3. Назвіть твір Т.Шевченка, у якому зображуються події 1768 року – народне повстання проти польсько-шляхетського панування в Україні (вкажіть жанр і назву).

4. Хто з героїв каже про себе: «Столоначальником буду, а потім, може, й секретарем, чин дадуть, женюсь на багатій»?(Указати автора, назву твору).

5. Соціально-побутова повість – це …

2. Дати розгорнуту відповідь.Жанрове розмаїття української літератури кінця ХІХ століття.(4 б)
3. Зробити ідейно-художній аналіз вірша «Неповторне свято» О. Теліги. (10 балів)

Гарячий день – і враз достигне жито,                       Â Â Відчує певність, мов нехибну шпалу:

ІÂ доп’яніють обважнілі грона.                                   Â Â Мій день єдиний! Неповторне свято!

Він ще незнаний, ще не пережитий,                            Найвищий шпиль – іÂ почато́к до спаду…

Єдиний день – мого життя корона.

І що це буде – зустріч, чин, екстаза?

Чи дотик смерти на одну хвилину?

Душа дозріє, сповниться відразу

Подвійним смаком – меду і полину.

А дивне серце, п’яне і завзяте,

11 клас

Українська мова

1. Написати твір. (12 балів)

Чи довго ще, о Господи, чи довго ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі(Леся Українка).

2. Записати правильно слова. ( 6 балів)

Потомствен…ий, інформаційно/бібліографічний, гаа…кий, імуно/дефіцит, пр….земкуватий, над…ярусний, піаніс…ці, підп…рати, з/по/за, інте(и)рпре(и)тація, на/віки/вічні, час/від/часу, заспівайте/ж/бо, на/щастя, не/здужати (хворіти), не/забутий усіма вчинок, пів…Юрмали, брин…чати, А(а)рабська Р(р)еспубліка Є(є)гипет, чин/чином, ан…али, Д(д)ень З(з)луки, сорока/шести/річний, що/правда.

3. Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови є, дати загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).( 8 б)

Місяць уже вклався спати а спокійна земля з хвилюванням прислухалась як журавлі на своїх крилах несли їй весну розсівали той срібний перелив по якому сьогодні ж людськими надіями посіється нове зерно (За М.Стельмахом).

4. Виконати завдання. (6 балів)

1.Написати словами математичні вирази.

Сума чисел дорівнює 478, скласти 36 із 745.

2.Поставити іменники в родовому відмінку однини.

Далекий Схід, гараж, Зелений Гай, синтаксис, Лондон, бузок, трамвай, гопак.

3. Утворити присвійні прикметники.

Марічка, Ольга, Соломія, свекруха, Параска, онучка, Хома, Мелашка.

5.Â Відредагувати речення. (6 балів)

Я прийду на першу прем’єрувистави в дев’ять годин. Приймаючи участь у найбільш важливішому міроприємстві, Мар’яні сподобалося бути лідером. Не дивлячись на спеку, спортсмени змагалися. Хлопець вдруг втратив свідомість. Лауреати конкурсапоїхали до Парижу. Стояча біля обочини машина мішала рухові автотранспорту.

Українська література

1.Â Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності. (5 балів)

1. Смерть пророка, не признаного своїм народом, заснована на Біблійному оповіданні â€“ це головна тема … (вкажіть назву твору іÂ його автора)

2. Вкажіть українського поета, у ранній творчості якого  явно виражені ознаки вітаїстичності.

3. До групи українських неокласиків у 20-х роках XX ст. належали …

4. Сонет –  це …

5. Указати справжні прізвища Олександра Олеся, Панаса Мирного.

2. Дати розгорнуту відповідь. Розкрийте зміст поняття «розстріляне відродження». ( 6 балів)
3. Зробити ідейно-художній аналіз вірша. (10 б)

Одкам’янійте, статуї античні,                                 вони ідуть із міста ледь живі.

одкам’янійте і кричіть на ґвалт!                             Невже колись і їх уже не стане,

В Лос-Анджелесі пальми синтетичніÂ Â                  Â ні коника в реліктовій траві?

уже вростають коренем в асфальт.                         Сухі гілки – це вже вінок терновий.

Там смог навис, і сонце тяжко гріє,                        Останній клен світ за очі забіг.

потік машин тісніший череди,                               Залишиться єдиний лист кленовий –

і алігатор міста – алергія –                                      бетонний лист – розв’язкою доріг.

виходить із асфальтів, як з води.                           Â Ліси мої, гаї мої священні!

Дерева вже тримаються за стіни,                           Пребудьте нам вовіки незнищенні!   Â Ліна Костенко

Поширити: